Olsterwaarden

Wat maakt de natuur in de Olsterwaarden zo bijzonder?

De Olsterwaarden kun je verdelen in 2 zones. Een eerste zone met veel reliëf én potentie. En een tweede zone met wateren als parels aan een ketting. Lees hieronder meer over deze 2 verschillende zones.

Een eerste zone met veel reliëf én potentie…

Het eerste deel van de Olsterwaarden is een relatief smalle strook langs de IJssel. Het is een zone van oeverwallen en daardoor bijzonder reliëfrijk met duidelijke hellingen, stroomruggen en dalen. Het is een markant landschap dat potenties heeft voor het ontstaan van glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden. Op kavelgrenzen en rondom open water hebben zich bosjes van wilgen en essen ontwikkeld. Soms vormen ze zelfs een aanzet voor hardhoutooibos met soorten als fladderiep, es en eik. Ook staan er uitgegroeide meidoorns en sleedoorns, als overblijfselen van veekerende hagen. Een markante, monumentale fladderiep in het gebied vormt een baken in de uiterwaard. 

 

… een tweede zone met wateren als parels aan een ketting

De tweede zone is het lager gelegen gebied tussen de dijk en de oeverwallen. Verschillende wateren liggen als parels aan een ketting in dit deel van de uiterwaard. Deze aaneenschakeling van plassen tezamen vormden ooit een nevengeul van de IJssel. Deze is in de loop der tijd verland, waarbij sommige delen nog door sloten met elkaar zijn verbonden. In deze sloten is de uittreding van kwel te zien.

Opgaves Natura 2000

  • Er worden afspraken gemaakt met de plaatselijke (agrarische) beheerders voor een licht aangepast beheer om het gebied leefbaarder te maken voor de kwartelkoning.
  • We verbeteren en ontwikkelen 45 hectare natuur. Hiermee breiden we het leefgebied uit voor de kwartelkoning, steltlopers, grasetende watervogels en eenden.

Waar staan we nu?

In opdracht van Rijkswaterstaat is adviesbureau GROW op dit moment bezig met ecologisch en bodemkundige onderzoek. Dit doen ze voor het Kader Richtlijn Water, waarbij ze ook onderzoeken welke kansen er zijn om de Natura 2000-opgaves te realiseren.  In het onderzoek zijn diverse keuzevarianten uitgewerkt. Met alle partijen beslissen we welke variant het meeste ecologische winst brengt. Daarna wordt het gebiedsproces opgestart.

 

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van de (toekomstige) Olsterwaarden: 

Foto header en kwartelkoning: Sjon Heijenga