Olsterwaarden

Wat maakt de natuur in de Olsterwaarden zo bijzonder?

De Olsterwaarden is een uiterwaard, die je kunt opdelen in 2 zones. Een eerste zone kenmerkt zich met veel reliëf, dat is ontstaan door de aanvoer van rivierzand. In dit gebied is veel potentie voor de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige natuur. En de tweede lagergelegen zone heeft een aaneenschakeling van wateren, waaronder ook een aantal geïsoleerde poelen met bijzondere planten en dieren. Lees hieronder meer over deze 2 verschillende zones. 

Een eerste zone met veel reliëf én potentie…

Dit deel van de Olsterwaarden ligt langs de IJssel en is een relatief smalle strook oeverwallen. Deze strook van oeverwallen is bijzonder reliëfrijk en heeft duidelijke hellingen, stroomruggen en dalen. Het is een markant landschap dat potenties heeft voor het ontstaan van de zeldzame glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden. Op de kavelgrenzen en rondom het open water hebben zich bosjes van wilgen en essen ontwikkeld. Soms vormen deze zelfs al een aanzet voor hardhoutooibos met soorten als fladderiep, es en eik. Ook staan er uitgegroeide meidoorns en sleedoorns, als overblijfselen van veekerende hagen. Een markante, monumentale fladderiep in het gebied vormt een baken in deze prachtige uiterwaard.  

 

… een tweede zone met wateren als parels aan een ketting

De tweede zone is het lagergelegen gebied tussen de dijk en de oeverwallen. Verschillende wateren liggen als parels aan een ketting in dit deel van de uiterwaard. Deze aaneenschakeling van plassen tezamen vormden ooit een nevengeul van de IJssel. Deze is in de loop der tijd verland, waarbij sommige delen nog door sloten met elkaar zijn verbonden. In deze sloten is de uittreding van kwel te zien. 

Opgaves Natura 2000

  • Met eigenaren en terreinbeheerders maken we afspraken over kwartelkoningvriendelijk beheer van het landschap. Zodat het gebied leefbaarder wordt voor deze bijzondere vogel. 
  • We verbeteren en ontwikkelen 45 hectare natuur, zoals stroomdalgraslanden, glanshaverhooilanden, overstromingsvlaktes met slikkige oevers en natte graslanden.  Hiermee breiden we het leefgebied uit voor de kwartelkoning, steltlopers, grasetende watervogels en eenden. 

Waar staan we nu?

In opdracht van Rijkswaterstaat is adviesbureau GROW op dit moment bezig een eerste ontwerp te maken. In dit zogenaamde schetsontwerp worden zowel de maatregelen voor de Kader Richtlijn Water verwerkt, als de Natura 2000-opgaves. Er worden onderzoeken uitgevoerd en het gebiedsproces is opgestart. Er vinden gesprekken plaats met o.a. de grondeigenaren, pachters en terreinbeheerders. Nadat het schetsontwerp is vastgesteld, volgt het ontwerpproces naar een voorlopig en daarna definitief ontwerp. Elke fase kent een detaillering van het ontwerp, waarbij onderzoeken plaatsvinden. In het najaar van 2024 starten we met het voorlopig ontwerp.   

 

Fotocompilatie
Bekijk hieronder enkele foto’s van de (toekomstige) Olsterwaarden: 

Foto header en kwartelkoning: Sjon Heijenga