Salland Loont

Salland Loont

Binnen het project Salland Loont zoeken we een nieuwe vorm van landbouw waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. De dertig deelnemende boeren hebben op hun perceel ruimte gemaakt voor landschapselementen die de biodiversiteit verhogen. Vrijwilligers monitoren op deze percelen de boerenlandvogels, dagvlinders en nectarplanten. Het project Salland Loont is goed voor de biodiversiteit en natuur, maar ook het dialoog tussen inwoners van het gebied blijkt heel waardevol. “Boeren” en “burgers” gaan in Salland-Noord via Salland Loont met elkaar in gesprek over natuurbeheer in agrarisch gebied.  

Landschapselementen voor meer biodiversiteit

De dertig deelnemende boeren in Salland-Noord, die zich grofweg in de driehoek Wijhe – Raalte – Heino bevinden, hebben via Salland Loont een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Dat plan voeren ze de komende jaren uit. Op 5 tot 10% van hun landerijen nemen ze specifieke maatregelen voor meer biodiversiteit. Denk daarbij aan het de aanleg en het beheer van poelen, bomenrijen, bloemenstroken en kruidenrijke percelen of randen. Om te kijken wat het effect is van deze maatregelen, worden vlinders en plantensoorten geteld op de boerenpercelen. Jaarlijks ontmoeten boeren en vrijwilligers elkaar om de resultaten van de monitoring, en dus het effect van de maatregelen, te bespreken.

Monitoring door vrijwilligers

De biodiversiteitsmonitoring in dit project wordt gedaan door vrijwilligers. Zij tellen de verschillende groepen dieren en planten op de deelnemende percelen. Boerenlandvogels worden gemonitord volgens de methode Meetnet Agrarische Soorten van Sovon,  dagvlinders worden gemonitord volgens de methode meetnet dagvlinders van de Vlinderstichting en nectarplanten worden gemonitord volgens de Nectarindexmethode van Floron. Door volgens deze standaardmethodes te werken, komen de resultaten dubbel van pas: zowel lokaal als in de landelijke trends.

Voor dit project zoeken we regelmatig nieuwe vrijwilligers.

Lijkt het het je leuk om je in te zetten voor dit mooie project?

Neem dan een kijkje op de vacaturepagina!

Vrijwilligers Rino, René en Reinout monitoren boerenlandvogels
Vrijwilligers Cor & Pieternel monitoren voor LandvanWaarde

Dialoog

Aan het einde van het monitoringsseizoen, in de herfst, wordt er vaak een slotbijeenkomst georganiseerd. Alle vrijwilligers én en boeren die deelnemen in Salland Loont worden uitgenodigd om samen de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken. Dit zijn heel leuke en waardevolle bijeenkomsten. Naast dat het mooi is om te zien hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt, is het contact tussen boeren en vrijwilligers heel waardevol. Boeren en vrijwilligers kijken door elkaars ogen en komen met elkaar in gesprek over de gemene delers, zoals de liefde voor het Sallandse landschap.

Meer weten?