Samenwerking met coöperatie CarbonCoop in het project Blijvend Grasland

oktober 5, 2022

Samenwerking met grote coöperatie van boeren in het project Blijvend Grasland

Binnen het project Blijvend Grasland werken een tiental grondgebruikers uit Friesland en Overijsel aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Het project wordt nu uitgebreid met een samenwerking met de CarbonCoop, een coöperatie van akkerbouwers en melkveehouders, waardoor er binnenkort een gezamenlijk projectplan ingediend kan worden.

Goed voor de natuur en goed voor de portemonnee?

Het project, een samenwerking tussen de Friese Milieu Federatie (FMF), Natuur en Milieu Overijssel (NMO), Living Lab Fryslân (LLF) en het gebiedscollectief de Noardlike Fryske Wâlden, richt zich op het behoud van blijvend grasland. Grondgebruikers in dit project bewerken de grond in ieder geval 10 jaar niet en hebben de intentie om dat na die periode ook niet te doen. Een focus ligt op het ontwikkelen van een verdienmodel rond ecosysteemdiensten, in dit geval het vermarkten van koolstofvastlegging in de bodem via certificaten. Door koolstof in de bodem te behouden en verder op te bouwen, draagt het niet bewerken van grond positief bij aan bodembiodiversiteit en waterhuishouding. Het project onderzoekt of deze voordelen kunnen leiden tot een verdienmodel voor grondgebruikers via certificering, met ondersteuning van de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Uiteindelijk zullen de certificaten via PlatformCO2Neutraal verhandeld worden op de vrijwillige koolstofmarkt.

Samen met méér boeren

Veranderingen in GLB-beleid, politieke onzekerheid en ontbreken van een verdienmodel bij boeren met veel blijvend grasland hebben ertoe geleid dat erbinnen Friesland en Overijssel enkele bedrijven zijn afgehaakt in het project. Door de akkerbouwers en melkveehouders van coöperatie Carbon Coop te betrekken kunnen we toch voldoende boeren laten deelnemen in het project. Het doel is het ontwikkelen en uitrollen van een verdienmodel gebaseerd op vastlegging van CO2 én reductie van CO2 in de productiewijze: “Als individu is het proces van CO2 certificering en afzet te complex, dit project en de aansluiting met Platform CO2Neutraal en CarbonCoop maken instap mogelijk en nemen veel werk uithanden,” vat een Friese grondgebruiker het project samen.

Vol motivatie om aan de slag te gaan

Een groep van alle belanghebbende kwamen bijeen op 28 februari 2024 in de Tijnje bij kaasboederij de Deelen, waar de samenwerking met CarbonCoop groen licht kreeg. Binnen het project is duidelijk dat er een breed draagvlak is en dat iedereen wil doorpakken en invulling wil geven aan het verwaarden van koolstofopslag op zijn eigen bedrijf. Voor de meeste grondgebruikers blijven koolstofcertificaten een neveninkomst en brengt het meer dan dat. Een van de deelnemers motiveerde zijn deelname als volgt; “Ik doe, naast het creëren van een extra verdienmodel, mee om kennis op te doen en praktijkervaringen terug te kunnen koppelen”.

Blijvend grasland

Blijvend grasland is meerjarig grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten.  Door dit land niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deelnemende boeren committeren zich aan 10 jaar blijvend grasland op ten minste 50% van hun percelen. De koolstofopbouw in deze 10 jaar kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden. Het project Blijvend Grasland is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Zij gaan samen aan de slag met groepen Overijsselse en Friese boeren. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw).  Leerervaringen en kennisdeling staan dus centraal in dit project en de opgedane kennis worden in en buiten de groep van Overijsselse boeren gedeeld. “Het is nieuw en dat kan een drempel zijn om met de methode te beginnen. We pakken deze methode graag op om samen uit te zoeken wat we hiermee kunnen bereiken”, aldus Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie.

Lees meer op de projectpagina

 

 

 

Tags:

Meer weten?