NatuurinclusieveLandbouw

Natuurinclusieve Landbouw

In 2019 lanceerden wij samen met een groot aantal partijen een toekomstplan dat natuur en landbouw in Overijssel veilig moet stellen.  Het pamflet ‘Rijp en Groen Overijssel’ schetst hoe we willen werken aan herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Het pamflet komt voort uit een brede maatschappelijke samenwerking van boeren-, onderwijs- en natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren. We hebben de Overijsselse politiek gevraagd dit plan te omarmen in het coalitieakkoord. Download hier het pamflet. 

In het pamflet ‘Rijp en Groen Overijssel’ leggen we uit wat ervoor nodig is om de productie van goed en veilig voedsel in balans te brengen met de zorg voor het landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems. Stip op de horizon is een gevarieerd landschap en meer biodiversiteit gekoppeld aan een gunstig bedrijfseconomisch perspectief voor boeren. Naast faire verdienmodellen is ook passende wet- en regelgeving van belang.

Groene diensten
Aan de Provinciale Staten van Overijssel vragen wij te investeren in ‘Rijp en Groen Overijssel’, via twee stromen. Namelijk het ‘Livinglab Natuurinclusieve landbouw’ en de ‘stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel Overijssel’. Het project Livinglab Natuurinclusieve landbouw Overijssel is het eerste project dat van inmiddels van start gegaan is. Hierin zoeken we samen met boeren en andere belangrijke partners naar interessante vergroeningsmaatregelen, waarmee voor boeren ook een goede boterham te verdienen valt. We pionieren, delen kennis en ervaring, verbinden projecten en partijen met elkaar en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. De stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel Overijssel wordt een vrijwillige, zes jaar durende regeling, waarbij boeren een deel van hun grond omzetten in landbouwgrond met natuur waarvoor zij een vergoeding ontvangen. De regeling betekent publieke betaling voor groene maatschappelijke diensten naast betaling uit de markt.

Brede samenwerking
Elke Kunen van Staatsbosbeheer zegt dat brede samenwerking noodzakelijk is voor herstel van de natuur: ‘Nederland zal weer rijker worden aan natuur, aan plant- en diersoorten. Boeren, particuliere grondeigenaren en natuurorganisaties, maar ook overheden spelen daarin een sleutelrol. We willen samenwerken om biodiversiteit in natuurterreinen, op het boerenland, langs sloten en wegen te laten toenemen. De boeren en particulieren beheren nu al meer dan 50 procent van het bos en de natuur in Overijssel’’

Initiatiefnemers Rijp en Groen Overijssel
De volgende organisaties zijn betrokken bij Rijp en Groen: LTO Noord regio Oost,  Landschap Overijssel, Ulebelt, Voedselbosbouw, Collectief Noord West Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, IJssellandschap, Overijssel Particulier Grondbezit, Boer en Natuur, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten, Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, De Waard Eetbaar Landschap, AERES Hogeschool Dronten en Staatsbosbeheer.

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw