Jong Leren Eten

Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2024 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Jong Leren Eten makelaars
In elke provincie zijn twee Jong Leren Eten makelaars actief: één vanuit het gezondheidsdomein en één vanuit het duurzaamheidsdomein. In Overijssel zijn dit Wietske Huismans van GGD IJsselland en Alma Streefkerk van Natuur en Milieu Overijssel. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en het aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio. Wil je weten welke projecten er lopen in Overijssel? Kijk dan op www.jonglereneten.nl/provincie/overijssel 

Overzicht lokaal educatie aanbod
In de regio van jouw school of kinderopvanglocatie zijn verschillende lokale educatie aanbieders actief. Denk aan een bezoek aan een educatieboer, iemand die moestuinlessen kan verzorgen of leuke lesmaterialen over gezonde en duurzame voeding. Je kunt het lokale aanbod bekijken op www.jonglerenetenoverijssel.nl. 

Lekker naar buiten! met de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles. Kijk voor meer informatie op www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten 

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie: www.jonglereneten.nl. 

Wil je meer weten?