Bijenbeweging Overijssel

Bijenbeweging Overijssel

Het gaat niet goed met onze bijen. In Nederland en ook in Overijssel zijn er bijensoorten verdwenen en maar liefst 56% van de soorten staat op de rode lijst. Daarom zijn we gestart met de Bijenbeweging Overijssel met als doel de leefomgeving van bijen te verbeteren. Dit is een initiatief van provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, LTO Noord, EIS (kenniscentrum van insecten) en NBV Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel is projectleider van de Bijenbeweging.

Bijenbeweging Overijssel: iedereen in beweging voor bijen!

De afgelopen 3 jaar heeft de Bijenbeweging Overijssel gewerkt aan kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijke inrichting en beheer. We hebben (nieuwe) initiatieven gestimuleerd en een netwerk opgebouwd van gepassioneerde initiatiefnemers. We hebben samengewerkt met particulieren, bewonersgroepen, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landgoedeigenaren, scholen en agrariërs. De infografic geeft een samenvatting van wat we hebben bereikt.

Volledige bijeninfographic

…en de toekomst!
We hebben veel bereikt, maar zien ook nog de voldoende uitdagingen. Als Bijenbeweging Overijssel blijven we dan ook de aankomende tijd het thema Bijen en biodiversiteit op ieders agenda te zetten. Van particulieren tot gemeenten en van agrariërs tot natuurbeheerders. We laten ‘’de beweging voor bijen’’ verder groeien en zorgen dat motivatie en goede intenties worden omgezet in effectieve acties voor bijen. De Bijenbeweging Overijssel gaat in de toekomst nauwer samenwerken met het programma Natuur voor Elkaar. We kunnen elkaar aanvullen en versterken in het mobiliseren van een groene beweging waaraan iedereen meedoet. Die mens en natuur dichter bij elkaar brengt.

Scholen voor bijen; voor de rosse metselbij
De door de Bijenbeweging Overijssel georganiseerde campagne Scholen voor bijen was zeer succesvol en voor herhaling vatbaar. Samen met gemotiveerde bijengastdocenten, het Overijsselse NME-netwerk en het project Groene schoolpleinen werken we aan een vervolg. We zoeken nog nieuwe bijengastdocenten. Iets voor jou? Kijk voor informatie op Groenbezig.nl en neem contact met ons op.

Bijen, burgers en biodiversiteit; voor de grote wolbij
De interesse van het algemeen publiek voor (bestuivende)insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder groeit. Veel mensen zijn bekend met de bedreigingen. Maar hoe help je wilde bijen echt goed? De Bijenbeweging geeft iedereen concrete tips en adviezen om de leefomgeving in tuinen/particuliere terreinen en (openbare) groenprojecten te verbeteren.

Twintig bijenidylles voor Overijssel; voor de heidezandbij
Binnen de Bijenbeweging Overijssel hebben we goede ervaringen opgedaan met het realiseren van bijenlandschappen. Daarmee gaan we de komende jaren door. Samen met initiatiefnemers, vrijwilligers, imkers, bewoners(groepen), (recreatie)ondernemers, landgoedeigenaren en natuurbeheerders.

Meer bijen in landgoederen en uiterwaarden; voor de veenhommel
Landgoedeigenaren en waterschappen zijn zich bewust van de bedreigingen en kansen voor bijen in de door hen beheerde gebieden. En handelen hier ook naar. Toch is er nog steeds winst te boeken in heideterreinen, de uiterwaarden en Weerribben-Wieden. Met waterschappen en landgoedeigenaren bespreken we de kansen en hoe we kunnen helpen. Is dit met een onderzoek, een excursie/schouw, een kleinschalige werk of studiegroep?

Boeren voor bijen; voor de ranonkelbij
Hoe kunnen akkerranden, erfinrichting en grondgebruik (zoals kruidenrijk grasland) leefgebied vormen voor wilde bijen? Samen met boeren doen we onderzoek en delen adviezen en goede voorbeelden.

Deskundige advies voor gemeenten; voor de slobkousbij
Met de Bijenhelpdesk bieden we maatwerkadvies voor bijvriendelijk groenbeheer. Op basis van een veldbezoek en overlegmomenten bieden we een notitie over inrichting, beheer- en beschermingsmaatregelen, eventueel voorzien van ingetekende maatregelen op de kaart.

Wil je meer weten?

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Natuur en Klimaatadaptatie