Zalkerbos: een update

januari 23, 2023

Zalkerbos

Een update: Detaillering van het ontwerp in volle gang

In de afgelopen maanden hebben we veel stappen gezet waarmee het ontwerp gedetailleerd kan worden:

 • De diverse ecologische onderzoeken hebben meer duidelijkheid gegeven over waar het hardhoutooibos uitgebreid kan worden en waar de bijzondere droge schrale graslanden kunnen ontwikkelen. We hebben duidelijkheid over welke beheermaatregelen hiervoor nodig zijn. Op sommige delen wordt de voedselrijke bodem afgegraven of afgeplagd. Zodat de grond daar voedselwarmer wordt. Dit is goed voor de stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden, die we daar graag willen ontwikkelen.
 • Eind november organiseerden we een bijpraatsessie met de direct aanwonenden. Daarbij lieten we het ontwerp zien en gaven we hierop een toelichting. We bespraken de eventuele wensen en bezwaren.
 • Ook werden bewoners geïnformeerd over de natuurvriendelijke oevers die vanuit de Kader Richtlijn Water worden ontwikkeld. Ragna Jansen is omgevingsmanager bij GROW, het adviesbureau dat voor Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers onderzoekt. Zij maakte kennis met de bewoners en haalde input op.
 • We hebben de output van deze bewonersbijeenkomst besproken in de projectgroep en argumenten afgewogen. Daarbij hebben we een aantal aanpassingen op het ontwerp gedaan.
 • Dit ontwerp bespraken we eerst met de direct betrokkenen en lieten we vervolgens zien aan alle belangstellenden in een inloopbijeenkomst op 19 december. Daarbij konden  opmerkingen en suggesties ingebracht worden.

Het vervolg

 • In afstemming met het Dorpsbelang Zalk wordt er een klankbordgroep vormgegeven. Zij kunnen reageren op het ontwerp. Met dit advies kan de projectgroep de laatste detailleringen doorvoeren in het ontwerp.
 • Er vindt overleg plaats met de grondeigenaren over de toekomstige grondposities in relatie met het beheer. De inzet is om één eigenaar en beheerder voor het bos en één voor de graslanden te krijgen.
 • We maken afspraken met de grondpachters in het gebied.
 • We werken het beheer en onderhoudsplan verder uit. Hierin staan onder andere de beheerafspraken duidelijk beschreven en goede afspraken over informatieve bebording.
 • We onderzoeken welke vergunningen en bestemmingswijzigingen met bijhorende inspraak mogelijkheden nodig zijn.
 • Het definitieve ontwerp wordt bestuurlijk besproken.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen