Open brief aan Frans Timmermans

november 12, 2020

Open brief aan Frans Timmermans

Geachte heer Timmermans,

Met de komst van uw Green Deal gaf u ons, 12 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties én haar miljoenen aanhangers, hoop. Dat Europa er nu eindelijk voor kiest de groene weg in te slaan. Een Europa dat streeft naar natuurvriendelijke landbouw waarin volop ruimte is voor biodiversiteit. Waar wordt ingezet op natuurlijke landschapselementen en vernatting van landbouwgronden. Naar een Europa waar we veldleeuwerik en geelgors weer volop horen zingen, patrijzen voor ons uitschieten en waar boeren beloond worden voor het gastvrij onderbrengen van al die soorten planten en dieren, die afhankelijk zijn van het boerenland voor hun voortbestaan. En waar boeren een goed belegde boterham kunnen verdienen om onze Europese voedselzekerheid te waarborgen.

Helaas hebben de Europese landbouwministers en het Europees Parlement ons diep teleurgesteld. Uit hun inzet voor een nieuw Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, met een jaarlijks budget van 59 miljard euro, is namelijk pijnlijk duidelijk geworden dat er geen ruimte wordt gemaakt voor de noodzakelijke vergroening. Sterker nog: het nieuwe landbouwbeleid dat nu wordt voorgesteld zet in op verdere intensivering en staat daarmee haaks op uw plannen in de Green Deal. Daarmee blijft Europa vasthouden aan een systeem dat de intensieve landbouw in stand houdt. Het decimeert de boerenstand en dwingt de overblijvende boeren de biodiversiteit te negeren in plaats van te koesteren. Pesticidengebruik, verdroging en teloorgang van de natuur worden niet genoeg aangepakt. Het pakt slecht uit voor het klimaat en de kwaliteit van water, lucht en bodem. Ook de klimaatdoelen zullen we niet halen met deze plannen, net zomin als de biodiversiteitsdoelen.

Als Nederlandse natuur- en milieuorganisaties doen wij een beroep op u. Dé EU-commissaris die zich heeft uitgesproken voor verandering, voor een groen Europa. Het is nog niet te laat: op 9 november starten de onderhandelingen tussen de Europese landbouwministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie over het voorstel dat er nu ligt.

Geachte heer Timmermans, we roepen u op om dat voorstel van tafel te vegen en u hard te maken voor een landbouwbeleid dat in lijn ligt met uw Green Deal. Het is nog niet te laat om het tij te keren. Doe het niet alleen voor de vreugde die meer zingende veldleeuweriken en buitelende kieviten ons bieden. De gezondheid van ons allen en de leefbaarheid van onze omgeving staat op het spel. Net als het voortbestaan van rijke, Europese agrarische cultuurlandschappen met honderden kenmerkende dieren- en plantensoorten. Een gezonde natuur is bovendien onze grootste bondgenoot in de aanpak van de biodiversiteitscrisis, voedselzekerheid en bescherming tegen pandemieën als corona.

Met vriendelijke groet,

FLORON, Greenpeace Nederland, LandschappenNL, Milieudefensie
De Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten
Natuur & Milieu, RAVON,SoortenNL, De Vlinderstichting
Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds

Wil je meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw