Update Zalkerbos

Update Zalkerbos

Nu het inrichting- en beheerplan met zorg is opgesteld en definitief is vastgesteld, wordt het tijd voor een volgende fase in dit project. Een eerste stap daarbij is dat we vergunningen aanvragen en de plannen voor de uitvoering concreet maken:

  • De gemeente Kampen is bezig om de bestemming van een aantal gronden aan te passen.  Bepaalde percelen in het gebied mogen in de toekomst niet meer bemest worden. Dit is nodig om de Natura 2000-doelen te halen. Ook de omgevingsvergunning is aangevraagd. Lees de vergunning hier
  • Bij natuurontwikkeling in de uiterwaarden moet altijd goed gekeken worden of de nieuwe natuur geen nadelig effect heeft op de doorstroming van het rivierwater. Want de waterveiligheid moet geborgd zijn. Het nieuwe inrichting- en beheerplan is hierop goed doorgerekend en het nieuwe bos en de nieuwe graslanden hebben geen invloed op de doorstroming. Voor de ontwikkeling van de nieuwe natuur is een waterwetvergunning aangevraagd.

Bijeenkomsten

Maandag 18 december was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Zij kregen een toelichting op de ruimtelijke procedure en een inhoudelijke toelichting op het inrichting- en beheerplan Natura 2000 Zalk. Ook organiseerden we afgelopen jaar 2 keer een veldexcursie, waarbij ecoloog Lodewijk van Kemenade de deelnemers meer vertelde over het onderzoek, de natuurwaarde van het gebied en de te nemen maatregelen.

De volgende stap

Komende periode starten we de uitvoeringsfase op. We weten nog niet wanneer de werkzaamheden starten. Er wordt nog gezocht naar een goede bestemming van de voedselrijke grond die afgegraven wordt. Ook voeren we nog gesprekken over grondruil met de gemeente, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn we afspraken aan het maken met de pachter in het gebied. Als er meer duidelijk is over hoe en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden, organiseren wij hierover een informatiebijeenkomst.

Wens om te informeren in het gebied

Samen met het dorpsbelang Zalk en de gemeente Kampen willen we de informatieve bebording in het Zalkerbos aanpassen en uitbreiden.  We hopen dat er later dit jaar nieuwe informatiepanelen geplaatst zijn waarop u kunt lezen over de bijzondere natuur en de cultuurhistorie van het gebied.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen