Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland

december 19, 2018

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland

Een brede maatschappelijke beweging presenteert vandaag hun unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouworganisaties, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers vanuit een gedeelde stip op de horizon het verschil kunnen maken voor een rijkere natuur. Deze partijen nodigen vandaag nadrukkelijk de rest van Nederland uit om aan te sluiten. Want alleen samen kunnen we de biodiversiteit herstellen.

Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland want natuur kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de wilde insecten die gewassen bestuiven, de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de berm van een weg. Samen beslaan deze gebieden 90% van het Nederlandse oppervlak. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een berm vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering. Kijk voor meer informatie op: www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Kern van aanpak
Kern van onze aanpak is dat, naast het stimuleren van een brede samenwerking van boeren, natuurbeheerders, particulieren en overheden in een gebied, iedereen deze grondgebruikers kan stimuleren, inspireren en waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan gunstige omstandigheden voor biodiversiteit. Doordat prestaties eenduidig meetbaar worden, is stapeling van beloning mogelijk en krijgen we ook een beter inzicht in hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak. Bekijk hier de flyer. Bekijk hier het boekje Deltaplan Biodiversiteisherstel.

Acties vanuit de kwartiermakers
Een paar voorbeelden:

  • Supermarkten en andere afnemers werken aan een betere positie voor boeren die aantoonbaar bijdragen: onder andere via certificering en keurmerken.
  • De Rabobank gaat boeren die bijdragen aan herstel belonen met een rentekorting op leningen.
  • Het Wereld Natuur Fonds, Stichting Veldleeuwerik en de Rabobank ontwikkelen een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw, naar het voorbeeld van de Biodiversiteitsmonitor die al in de melkveehouderij is ontwikkeld. Boeren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel kunnen zo door verschillende partijen worden beloond.
  • In 2019 starten 25 beheereenheden van Natuurmonumenten met de uitvoering van een landbouwscan, waarin ze samen met boeren actief op zoek gaan naar initiatieven en kansen om de doelstellingen uit het Deltaplan in de praktijk te brengen.
  • Boeren kunnen bijdragen aan het beheer en onderhoud van openbaar groen en daarbij regionale kringlopen meer sluitend maken. LTO Nederland en BoerenNatuur zullen vanaf 2019 boeren hierin actief stimuleren en ondersteunen en roepen wegbeheerders c.a. op om daarover met (groepen van) ondernemers afspraken te maken.

Meer partijen nodig
Om succesvol te kunnen zijn, hebben we meer partijen nodig die tot nu toe niet aan tafel zaten, zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die voor nieuw beleid kunnen zorgen. Maar ook bedrijven en particulieren kunnen hun steentje bijdragen. “We zijn trots op de koers die we vandaag presenteren,” zegt ecoloog Louise Vet, voorzitter van het voorbereidende Deltaplan-team. “Er is commitment, en we hebben scherpe tegenstellingen overbrugd. Nu is het moment voor nieuwe partijen om aan te sluiten: bij het definitieve plan voor daadwerkelijk herstel van de biodiversiteit zijn zij onmisbaar.”

Initiatiefnemers
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief.