Fonds Lokaal Actief

Fonds Lokaal Actief

Heb je leuke, nieuwe ideeën voor een activiteit of project? En kun je daarvoor wel wat extra geld gebruiken? Het Fonds Lokaal Actief van Natuur en Milieu Overijssel kan je hierbij helpen. Dit fonds stelt financiële middelen beschikbaar  voor bij Natuur en Milieu Overijssel aangesloten vrijwilligersorganisaties. Je kunt maximaal 300 euro aanvragen om de kosten te dekken van nieuwe lokale activiteiten, zoals een speciale tentoonstelling of cursus, een veldwerkdag of een educatieproject. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw organisatie is aangesloten bij Natuur en Milieu Overijssel
 • Het gaat om een activiteit die direct of indirect bijdraagt aan natuur of milieu in Overijssel
 • De activiteit is vernieuwend of draagt bij aan vernieuwing van de organisatie. Het gaat dus niet om reguliere basisactiviteiten als excursies, activiteiten of cursussen zoals die jaarlijks worden gegeven
 • U kunt maximaal één keer per jaar en maximaal twee jaar achtereen een aanvraag doen
 • De maximale aanvraag is € 300,-. Uw eigen bijdrage is minimaal € 50,-. (cofinanciering)
 • Een duidelijke begroting van de activiteit
 • Achteraf een korte rapportage

 

Voorwaarden en online aanvraag formulier Fonds Lokaal Actief
Lees eerst de voorwaarden aandachtig door. Indien jouw/jullie plan, activiteit of project voldoet aan de voorwaarden van het Fonds Lokaal Actief vul dan het online aanvraag formulier in.

 • Lees hier de volledige voorwaarden

  Doel:
  Financiële ondersteuning van (lokale) vrijwilligersactiviteiten op het gebied van natuur en milieu in Overijssel.

  Doelgroep:
  Vrijwilligersorganisaties in Overijssel die bij Natuur en Milieu Overijssel zijn aangesloten.

  Subsidie:
  Maximaal € 300,– per organisatie per jaar. Het maximaal beschikbare bedrag in het fonds is
  € 3.000,– per jaar.

  Looptijd:
  De looptijd van deze regeling is gebonden aan de looptijd van de bijdrage die Natuur en Milieu
  Overijssel ontvangt uit de Nationale Postcode Loterij. De regeling wordt jaarlijks verlengd. De regeling houdt in ieder geval op te bestaan als Natuur en Milieu Overijssel geen bijdrage meer ontvangt uit de Postcodeloterij.

  Voorwaarden: 

  • De activiteit moet vernieuwend zijn of bijdragen aan vernieuwing van de organisatie. Het moet dus niet vallen binnen de basisactiviteiten zoals excursies, activiteiten of cursussen die elke jaar worden gegeven.
  • De bijdrage kan ieder jaar op elk moment door een of meerdere natuur- en milieuorganisatie(s) in Overijssel (gezamenlijk) worden aangevraagd.
  • De activiteit moet direct of indirect bijdragen aan de natuur of het milieu in Overijssel.
  • De bijdrage kan aangevraagd worden door een of meerdere organisaties waarvan minimaal één organisatie rechtspersoonlijkheid bezit (volledig rechtsbevoegd rechtspersoon is waarbij de statuten in een notariële akte zijn vastgelegd). Deze organisatie dient de aanvraag in.
  • De aanvraag dient te geschieden op onderstaand digitaal aanvraag formulier met een duidelijke begroting van de inkomsten en uitgaven.
  • De begroting dient apart gemaild te worden naar info@natuurenmilieuoverijssel.nl
  • De organisatie, die als eerste een aanvraag indient, wordt als eerste beoordeeld. Bij een positief besluit wordt de toegekende bijdrage zo spoedig mogelijk overgemaakt. Natuur en Milieu Overijssel deelt in beginsel binnen een maand na binnenkomst van een aanvraag mee of de gevraagde bijdrage is toegekend of afgewezen.
  • Bij afwijzing geeft Natuur en Milieu Overijssel gemotiveerd aan waarom een aanvraag niet is gehonoreerd.
  • Organisaties kunnen maximaal een keer per jaar en maximaal twee jaren achtereen voor verschillende activiteiten een toekenning ontvangen.
  • Meerdere organisaties kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een grote activiteit.
  • Iedere organisatie met een rechtspersoonlijkheid en een eigen aandeel in het geheel van de activiteit kan afzonderlijk een bedrag van maximaal € 300,– toegekend krijgen.
  • Als het fonds voor een bepaald jaar leeg is, kan een aanvraag meegenomen worden voor het jaar daarop, mits de uitvoering nog niet van start is gegaan.
  • Cofinanciering door de eigen organisatie, de gemeente of een fonds van minimaal € 50,– is vereist.
  • Wanneer middelen nodig zijn voor het voeren van een proces of een bezwaarprocedure kan onder voorwaarden in overleg van de plicht tot cofinanciering worden afgeweken. Bij gewonnen procedures wordt de bijdrage teruggestort.
  • De besteding moet na afloop van de activiteit door middel van een korte rapportage van de resultaten worden verantwoord met daarbij een overzicht van de inkomsten en uitgaven. In deze rapportage moet minimaal staan: doel activiteit, beoogde en behaalde resultaat en onderbouwing daarvan, periode van uitvoering, aantal vrijwilligers dat eraan meegewerkt heeft, overzicht inkomsten en uitgaven, De organisatie verzorgt dit achteraf binnen drie maanden na uitvoering.
  • De activiteit dient uitgevoerd te worden binnen een jaar nadat de toekenning heeft plaats gevonden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het toegekende bedrag teruggestort.
  • In de communicatie moeten de organisaties vermelden dat de activiteit mede mogelijk gemaakt is door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en de medewerking van Natuur en Milieu Overijssel. Desgewenst zijn logo’s opvraagbaar bij Natuur en Milieu Overijssel.

  Er wordt geen bijdrage verleend aan:

  • organisaties die niet bij Natuur en Milieu Overijssel zijn aangesloten;
   de instandhouding of exploitatie van de organisatie of een gebouw, of aan personeelskosten;
  • de basisactiviteiten zoals excursies, lezingen en cursussen die tenminste ieder jaar georganiseerd worden;
  • activiteiten waarvoor al andere financiële regelingen bestaan. de aanschaf van bepaalde apparatuur zoals een kopieerapparaat of een laptop;
  • activiteiten die al zijn uitgevoerd;
  • activiteiten die niets met natuur en milieu te maken hebben.

 

Aanvraagformulier Fonds Lokaal Actief

Wil je meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Boomfeestdag, Voedsel & Gezondheid, Vrijwilligers