Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Water en ondergrond

Water en ondergrond

Water en ondergrond vormen de basis van het natuurlijk systeem. Onze bijdrage op water bestaat uit het verbinden van wateropgaven met opgaven als natuur, klimaatverandering en omgevingskwaliteit. Daarbij kun je denken aan: goede zoetwatervoorzieningen, ruimte voor klimaatbuffers in combinatie met groen in het landelijk gebied en ruimte voor groen in samenhang met klimaatactieve stad. Met educatie en campagnes versterken we het waterbewustzijn van de inwoners van Overijssel. Onze bijdrage rondom ondergrond bestaat uit het faciliteren van een objectieve maatschappelijke discussie over het gebruik van de bodem voor bijvoorbeeld (schalie)gaswinning, CO2 opslag en geothermie.

We werken hierbij samen met provincie Overijssel, verschillende ministeries, Waterschappen, Vitens en vrijwilligers(organisaties).

Het gaat om onder andere de volgende projecten:

 • Klimaat Actieve steden.
  De klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden. Dit plaatst ons voor een aantal problemen, zoals wateroverlast, extreme droogte en hittestress. Om deze problemen te voorkomen werken we samen met burgers en overheden aan Klimaat Actieve Steden (KAS). Dat wil zeggen dat we samen in een participatietraject zoeken naar een veiligere inrichting van zowel de openbare als particulier ruimte. Ook stimuleren we maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen terugdringt en daarmee de oorzaak van klimaatverandering aanpakt.Artikel KAS Bolschermors Tubantia

 

 • Ruimte voor de Vecht.
  Onder de titel Ruimte voor de Vecht wordt het Vechtdal heringericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. Natuur en Milieu Overijssel is hierbij  zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken. Op verzoek van de projectleiders werkt Natuur en Milieu Overijssel mee aan de planontwikkeling en behartigt daarbij de belangen van natuur en milieu. Binnen het nieuwe programma 2015-2018 zijn wij betrokken bij de projectclusters Versterken Vechtdallandschap, 10 torenplan en Vermarkte Vecht. Uitdaging is om onder meer de recreatiedruk en natuurontwikkeling in goede banen te leiden. De visie Rust en Drukte in het Vechtdal is hiervoor een belangrijke leidraad. Ook zijn we betrokken bij het project Ommermars.  

 

 • Schoon water.
  In november 2015 is de Green Deal voor het duurzaam beheren van sportvelden ondertekend. Hierin verklaren (sport)organisaties zich te zullen inzetten voor vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportlocaties. Deze ‘deal’ werd gesloten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het project Schoon Water verzamelen de Natuur en Milieufederaties kennis en goede voorbeelden over chemievrij sportveldenbeheer en verspreiden deze breed onder gemeenten en sportorganisaties. Ook starten we proefprojecten met gemeenten voor chemievrij beheer van sportvelden.

 

 • Zoetwatervoorziening Oost Nederland. 
  Door klimaatverandering komen lange perioden van droogte steeds vaker voor. Dat is slecht nieuws voor zowel landbouw als natuur. De remedie is meer water vast houden en daartoe ons watersysteem aanpassen. Natuur en Milieu Overijssel coördineert de inbreng van terreinbeheerders en particuliere grondeigenaren in Rijn Oost.

 

 • Innovaties waterbeheer.
  Natuur en Milieu Overijssel wil een fonds opzetten waarmee burgers landbouwgrond opkopen, waarna de grond duurzaam wordt geëxploiteerd door natuurboeren. Door biologische landbouw of natuurbeheer wordt de bodem- en waterkwaliteit sterk verbeterd en wordt water beter, langer vastgehouden. Burgers krijgen in ruil voor hun investering een jaarlijkse vergoeding in euro’s of natura (bijvoorbeeld vleespakket).  Ook starten we een praktijkleernetwerk voor beheer van kwetsbare landbouwgronden, zoals hoge waterstanden en laag mestgebruik.

 

 • Participatieproject ondergrond
  Provinciale Staten willen samen met inwoners van Overijssel een provinciale visie ontwikkelen op de ondergrond. Vanuit onze expertise en brede netwerk kunnen wij de ideeën van burgers ophalen en daarmee bouwstenen aandragen voor een provinciale visie.

 

 

 

Interessante publicaties en filmpjes

Artikel over Afkoppelen in Vakblad Riolering

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie gaat Overijssel helpen met innovatie

Beschrijving project Aa-landen Zwolle

Co-creatie project Klimaat Actieve Stad met gemeente Almelo.

Artikel afval in zoutcavernes

Meer weten, vragen en tips?

Neem contact op met Willem Seine, seine@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250972.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF