Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Landelijk gebied

Landelijk gebied

In het landelijk gebied ligt ons accent op het versterken van natuur binnen Natura2000 en het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Buiten deze gebieden zetten we in op een toekomstbestendig landelijk gebied. Dit houdt in: behoud en versterken van natuurlijke en landschappelijke kwaliteit, klimaatbestendige watersystemen en vernieuwende vormen van landbouw. Tot slot heeft natuurbeleving onze aandacht.

Op het thema landelijk gebied zijn we partner in het provinciale programma “Samen werkt beter” en werken we nauw samen met provincie Overijssel, de Terrein Beherende Organisaties Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Maar ook met onze lokale, groene vrijwilligersorganisaties, die een grote intrinsieke motivatie hebben en veel kennis in huis hebben.

Het gaat om onder andere de volgende projecten:

 • Bewonersinitiatieven natuur(beheer) & water
  IMG_0161Wij ondersteunen bewonersinitiatieven en overheden bij projecten waarbij inwoners (mee) praten over de inrichting van hun eigen leefomgeving. Bij bewonersinitiatieven kunnen het projecten zijn waarin burgers zonder hulp van de overheid tot invulling van een gebied komen. Bij de overheid gaat het veelal over het betrekken van bewoners van een wijk of dorp om samen tot een gedragen plan te komen. Kern van onze bijdrage is dat het initiatief de verantwoordelijkheid blijft van de initiatiefnemers en dat wij alleen ondersteunen waar gewenst. Onze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het betrekken van meerdere belanghebbenden of inzicht geven in de randvoorwaarden, wat kan wel en wat niet.

 

 • Bijenbeweging Overijssel
  Het gaat niet goed met onze bijen. Dat geldt voor de honingbijen maar vooral ook voor wilde bijen. Gelukkig zien we allerlei initiatieven om de leefomstandigheden (voedsel en nestgelegenheden) van bijen te verbeteren. Ook in Overijssel. Dat bleek wel uit de enquête die de Bijenbeweging Overijssel voor de zomervakantie heeft uitgezet. De Bijenbeweging hoopt in samenwerking met bedrijven, bewoners, (natuur)organisaties, agrariërs, imkers en vele anderen een samenhangend bijenlandschap te creëren zodat de leefomstandigheden van bijen verbeteren.

 

 • Samen Werkt Beter en Engberstdijkvenen
  Natuur en Milieu Overijssel maakt deel uit van het bestuurlijk Platform “Samen werkt beter”, om zaken die zich in het landelijk gebied afspelen af te stemmen. In Samen Werkt Beter word niets beslist, alleen uitgewisseld en afgestemd. In Samen Werkt Beter houden we bijvoorbeeld de gebiedsprocessen rondom Natura 2000-gebieden in de gaten en kijken we naar mogelijkheden om Economie en Ecologie elkaar te laten versterken. Natuur en Milieu Overijssel is nauw betrokken bij het gebiedsproces Engberstdijkvenen. Onze rol daarbij is om de kennis van de groene lokale organisaties in het gebiedsproces mee te nemen. Lees hier meer over ontwikkelingen Engbertsdijkvenen.

 

 • Agrarisch botanisch natuurbeheer
  De agrarische collectieven en de daaronder functionerende agrarische natuurverenigingenzijn verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer. Wij leggen contacten tussen lokale vrijwilligers(groepen) en deze agrarische natuurverenigingen, zodat de vrijwilligers(groepen) hun ideeën en ervaring met natuurbeheer en monitoring kunnen delen. Bij het weidevogelbeheer is al volop ervaring met deze inzet van vrijwilligers. Bij botanisch graslandbeheer staat het nog in de kinderschoenen.  Wij willen dan ook vooral op dit gebied meer interactie stimuleren  tussen boeren en vrijwilligers.

 

 • Bodemvruchtbaarheid
  Het verminderen van het uitspoelen van nutriënten en het beter vasthouden van water gaat goed samen met de broodnodige verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Natuur en Milieu Overijssel wil hier samen met boeren werk van maken.

 

 • Planologie met terreinbeheerders.
  Natuur en Milieu Overijssel heeft met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een overeenkomst gesloten waarbij zij onze organisatie vragen om ruimtelijke ontwikkelingen rond hun natuurterreinen te volgen. Het doel van de overeenkomst is het optimaliseren van de inbreng van natuur-, landschapsbelangen in gemeentelijke ruimtelijke plannen en bij vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet. Deze overeenkomst leidt tot gezamenlijke belangenbehartiging en efficiencywinst.

Interessante publicaties en filmpjes

Krant Samen maken we het landschap

Krantenartikel over bewonersinitiatief De Slenk

Magazine pionieren

Meer weten, vragen of tips?
Neem contact op met Ruud Pleune pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250975.

 

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF