Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied

februari 3, 2020

Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor het project Valuta voor Veen. Vanuit dit project worden een landelijke koolstofbank en 5 franchisefilialen voor veenweidegebieden opgezet. De focus ligt op de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht. Met de regionale koolstofbanken worden grondeigenaren gefinancierd die het waterpeil verhogen. Hierdoor behouden we het veen en verminderen daarmee de CO2-uitstoot. Het initiatief om koolstofbanken op te zetten is afkomstig van de Natuur en Milieufederaties.

Ook Natuur en Milieu Overijssel is van start gegaan met het project Valuta voor Veen. We zijn in gesprek met provincie en waterschap en andere belangrijke partners om draagvlak voor het project te creëren. Daarnaast verkennen we mogelijke deelgebieden en gebiedsprocessen.

CO2  reductie
Het verminderen van de broeikasgassen uit de Nederlandse veenweiden is een van de maatregelen van de Nederlandse klimaatopgave. In het Klimaatakkoord is hiervoor een besparing van 1 megaton COper 2030 afgesproken. Veenweiden stoten jaarlijks circa 7 megaton uit, circa vier  procent van de hele CO2-uitstoot in Nederland, vergelijkbaar met de uitstoot van 2 miljoen auto’s.  De uitstoot van CO2 uit veen kan worden beperkt door het grondwaterpeil te verhogen, waardoor het veen aantoonbaar minder oxideert.  Uit proefprojecten met onder andere de Friese Milieu Federatie, Projecten LTO Noord, Collectief It Lege Midden, Collectief de Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân is hiervoor een geschikte methodiek ontwikkeld. Deze methodiek, Valuta voor Veen, is  eind december 2019 vastgesteld door de Green Deal  Nationale Koolstofmarkt. Deze vaststelling maakt de stap van ‘pilots’ naar ‘doen’ mogelijk.

Verdienmodel
De Valuta voor Veen koolstofcertificaten worden aanboden op de vrijwillige koolstofmarkt. De verwachting is dat dit tussen de 400 en 700 euro per hectare op kan leveren. Daarnaast is er sprake van maatschappelijke baten.

“Naast een nieuwe vorm van inkomsten en naast een bijdrage aan de klimaatdoelen levert de methodiek meer op. Tegengaan van bodemdaling, creëren van betere omstandigheden voor weidevogels, bijdragen aan herstel van biodiversiteit en  behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied zijn bijvoorbeeld ook baten. Stapeling van inkomsten komt hierdoor ook in beeld.  Kortom: investeren in veen loont!”

Monique Plantinga, Friese Milieu Federatie

februari 3, 2020

Nationale Koolstofmarkt
Verkoop en aankoop van koolstofcertificaten (1 certificaat= 1 ton CO2-reductie) is bestaande praktijk. De verwachting is dat deze handel ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat stijgen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers  investeren, via aankoop van certificaten, in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd.  De vrijwillige koolstofmarkt is een wereldmarkt waarin compensatie plaatsvindt in internationale projecten met name op het gebied van bosaanplant. Een vrijwillige koolstofmarkt op nationale schaal met regionale CO2-reductieprojecten bestaat in Nederland nog niet.

“Wij gaan vanuit dit project samen met grondeigenaren 10 Valuta voor Veen gebiedsprojecten in de veenweiden opzetten,  kopers aantrekken en koolstofcertificaten verhandelen via regionale koolstofbanken. Met deze methodiek vloeien financiële en maatschappelijke baten terug naar de regio in plaats van naar het buitenland. Deze baten dragen bij aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige landbouw in de veenweidegebieden. ”

Monique Plantinga, Friese Milieu Federatie

februari 3, 2020

Regionale koolstofbanken
De Natuur en Milieufederaties hebben gemerkt dat de interesse in Nederland om koolstofcertificaten te kopen groot is. Monique Plantinga: “Het project is nog maar net gestart, toch merken we al grote interesse van potentiële kopers. Het ondersteunen van lokale CO2-reductieprojecten en tegelijkertijd bijdragen aan landbouwtransitie, klimaat en natuur spreekt kopers aan. Wat nog mist is een (regionaal) platform waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Met de toegekende  €425.000,=  vanuit de klimaatenvelop wordt dit mogelijk gemaakt.”

Veenweideprojecten
Naast het opzetten van de regionale koolstofbanken is de ambitie om binnen twee jaar 10 gebiedsprojecten in veenweidegebieden op te zetten. Monique Plantinga: “Gesprekken met veenweideboeren en andere grondeigenaren zijn al gaande. Op korte termijn verwachten we de uitgifte van de eerste koolstofcertificaten.”

Meer weten?

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Klimaatadaptatie, Water & Voedsel