Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Beweegt

Beweegt

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

De kernkwaliteit van onze organisatie is het aanjagen, faciliteren en verbinden van mensen en organisaties op de thema’s duurzaamheid, natuur en landschap. Het betekent dat in al onze projecten, activiteiten en campagnes de volgende drie pijlers centraal staan:

  • Een vitale leefomgeving voor mens, flora en fauna. Daarvoor is het nodig om de biodiversiteit te versterken, zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en te werken aan gezonde, klimaatbestendige steden. Ook de belevingswaarde die natuur en landschap voor mensen heeft is van essentieel belang.
  • Een circulaire economie. Dit is een economie die niet langer materialen wint, gebruikt en afdankt, maar de overstap maakt van afval naar grondstof. Producten worden ontworpen en gefabriceerd vanuit de gedachte dat ieder product wordt hergebruikt of gereycled. Verbranding en vervuiling vinden niet meer plaats en afval bestaat niet meer. Voor onze energiebehoefte maken we gebruik van hernieuwbare energie.
  • De kracht van de samenleving. In onze provincie zijn veel lokale coalities van bewoners die zelfbewust verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die zich sterk maken voor thema’s zoals voedsel, energie, water, grondstoffen en natuur.

Zes programma’s
We werken we aan zes thematische programma’s, te weten: Landelijk gebied, Water & ondergrond, Voedsel & gezondheid, Circulaire economie, Stedelijk gebied & mobiliteit, Energie, Bewustwording & educatie. In al deze programma’s maken we gebruik van de volgende methodieken:

  • Ondersteunen, stimuleren en participeren in gebundelde maatschappelijke initiatieven
  • Verbinden van lokale initiatieven, koplopers, maatschappelijke organisaties en overheden
  • Constructieve en proactieve gesprekspartner van overheden en bedrijven, waarbij wij de kwaliteit van natuur, milieu en landschap voor het voetlicht brengen
  • Bevorderen van bewustwording en educatie op duurzaamheid, natuur en landschap

Een goed fundament
Om als goede doelen organisatie invulling te kunnen geven aan onze missie, moeten de volgende zaken goed voor elkaar zijn:

  1. Financieel solide. Onze financiën zijn goed op orde, maar dit vraagt wel continue aandacht. In onze strategie zetten we in op meerjarige financieringsbronnen en een grote diversiteit aan financiers. Deze aanpak maakt ons minder kwetsbaar en draagt bij aan een grotere maatschappelijke impact.
  2. Een flexibele en enthousiaste netwerkorganisatie. Natuur en Milieu Overijssel ontwikkelt zich steeds meer naar een open netwerk- en projectorganisatie, waarin we samen met anderen onze doelstellingen realiseren. Hiervoor is het belangrijk dat onze organisatie en doelstellingen nog meer zichtbaar zijn en bekendheid krijgen onder relevante partners in Overijssel.
  3. De maatschappelijke meerwaarde is substantieel en zichtbaar. De komende jaren werken we in ons jaarverslag steeds meer toe naar het transparanter maken van onze maatschappelijk impact. Bovendien brengen we jaarlijkse onze ambities voor maatschappelijk impact in beeld.
  4. Sterke binding met de achterban. De positie van Natuur en Milieu Overijssel wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin wij vertegenwoordigend en bindend zijn naar onze achterban. Aan de ene kant moeten we bestaande (vooral groene) groepen sterker aan ons binden, tegelijkertijd is vernieuwing (vooral duurzaamheid en energie) van onze achterban vereist. Dit betekent dat wij voor onze achterban een toegevoegde waarde moeten hebben, en ook dat onze achterban zich (meer) moet herkennen in wat we doen. Op dit gebied ontwikkelen we een gericht programma om deze band te versterken.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF